Question
Обновлено на
25 янв.

  • Традиционный китайский (Тайвань)
  • Вьетнамский
  • Английский (британский вариант)
Вопрос про Вьетнамский

Что значит Con hứa " Năm nay tu tâm dưỡng tính. Cái tâm con tịnh, nhưng tính con ngang 🤔🤪."
Hết tết doyyyy mà mới có Mùng
#tetconMeo
#Xuan2023
?

Ответы
Read more comments

  • Вьетнамский

  • Традиционный китайский (Тайвань)

  • Вьетнамский
[News] Эй, привет! Тот, кто учит язык!

Поделиться этим вопросом
Что значит Con hứa " Năm nay tu tâm dưỡng tính. Cái tâm con tịnh, nhưng tính con ngang 🤔🤪."
Hết tết doyyyy mà mới có Mùng 
#tetconMeo
#Xuan2023?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question